home      PGL PGL Lasy
Państwowe
  blog edukatora          blog leśniczego          skrzydlate myśli     

autor Jarek   data 2010-03-18

UWAGA KONKURS

Ponieważ pomyślałem, że chętnie bym poczytał co się dzieje u innych leśników, a Czytelnicy też pewnie chętnie by zerknęli co robią np. leśniczowie mieszkający w innych rejonach Polski, ogłaszam konkurs. Literacki. A więc … do dzieła.

Chodzi o krótki (do 500 słów) wywiad – rozmowę z leśnikiem. Jako leśnika rozumiemy każdą osobę która teraz lub/i kiedyś pracowała w Lasach Państwowych na dowolnym stanowisku (gajowy, podleśniczy, leśniczy, inżynier nadzoru, strażnik leśny, nadleśniczy).
Tematyki nie określamy, ale rozmowa powinna przynajmniej w części dotyczyć pracy w lesie.
Konkurs trwa w trzech miesięcznych edycjach od 19.03.2010 r. do 19.06.2010r.

W dniu 27.04, 27.05 i 25.06 komisja ogłosi kolejno zwycięzcę konkursu w danym miesiącu
 (za miesiąc marzec, kwiecień i maj). Będzie też możliwe głosowanie dla internautów.
Ja w blogu opublikuję co miesiąc zwycięski tekst z uzasadnieniem dlaczego uznaliśmy go za najlepszy;
Wszystkie nadesłane prace będzie można znaleźć w wortalu www.erys.pl

A teraz – NAGRODY. Nagrody będą rzeczowe – książkowe oraz płytowe z nagraniami głosów natury.
Poniżej szczegółowy regulamin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin konkursu literackiego „Rozmowa z leśnikiem”
 
I.    Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Leśny Wortal Edukacyjny, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa
II.    Kategoria tematyczna konkursu
1.    Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiej, obejmującej do 500 słów rozmowy z leśnikiem – obecnie lub w przeszłości pracującym w Lasach Państwowych na dowolnym stanowisku. Rozmowa powinna przynajmniej w części dotyczyć pracy w lesie.
III.    Warunki uczestnictwa w konkursie
1.    Konkurs jest adresowany do uczniów:
•    szkół podstawowych (7 - 12 lat), 
•     gimnazjalistów (12 – 15 lat),
•    licealistów oraz uczniów techników
którzy posiadają konto użytkownika w wortalu www.erys.pl .
2. W przypadku osób niepełnoletnich udział w konkursie jest możliwy jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez prawnych opiekunów konkursowiczów.
IV.    Cele konkursu
1.    Popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji leśnej.
2.    Rozwinięcie u uczniów umiejętności pozyskiwania wiedzy od innych osób, zarówno członków rodziny jak i osób niespokrewnionych, a także formułowania pytań oraz budowania wywiadu jako formy literackiej.
3.    Rozwijanie ciekawości dotyczącej przeżyć i doświadczeń innych osób oraz charakterystyki pracy w Służbie Leśnej obecnie i w przeszłości.
4.    Wykształcenie umiejętności dokumentowania rozmów.
5.    Zachęcanie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania czasu.
V.    Zasady konkursu
1.    Konkurs zostanie przeprowadzony dla dwóch grup wiekowych:
a.    uczniowie szkół podstawowych (7 - 12 lat), 
b.    gimnazjaliści, licealiści oraz uczniowie techników (12 - 20 lat)
2.    Wywiady należy zgłaszać do Konkursu  indywidualnie. W tym celu po zarejestrowaniu się na stronie www.erys.pl należy wysłać e-maila ze stosownym załącznikiem w postaci pliku tekstowego i ewentualnie graficznego na adres erys@erys.pl.
3.    Nadesłanie pracy jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu i oznacza akceptację Regulaminu.
4.    Teksty naruszające dobre imię innych osób i instytucji, łamiące prawa autorskie, zawierające wulgaryzmy bądź w inny sposób naruszające dobre obyczaje będą dyskwalifikowane i usuwane.
5.    Uczestnik konkursu rejestrując się na stronie internetowej www.erys.pl oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego tekstu oraz że osoba z którą przeprowadzono rozmowę wyraża zgodę na jej opublikowanie.
6.    Uczestnik konkursu rejestrując się na stronie internetowej www.erys.pl oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
7.    Jedna osoba może nadesłać jeden wywiad oraz jedno zdjęcie będące jego ilustracją; Nadesłanie zdjęcia jest nieobowiązkowe a jego brak nie wpływa na ocenę, natomiast same zdjęcia nie będą przedmiotem oceny.

VI.    Harmonogram konkursu
1.    Konkurs trwa od 19.03.2010 r. do 19.06.2010r.
2.    W dniu 27.04, 27.05 i 25.06 komisja ogłosi kolejno zwycięzcę konkursu w danym miesiącu (za miesiąc marzec, kwiecień i maj).

VII.    Kryteria oceny
1.    Przedmiotem Konkursu są wywiady z leśnikami i wybranie przez jury po jednym najlepszym tekście w przeciągu kolejnych trzech miesięcy.
2.    Oddzielna nagroda zostanie również przyznana blogowi, który zdobędzie największą ilość głosów internautów w trakcie trwania konkursu.
3.    Przy wyborze jury na ocenę tekstu będą miały wpływ:
    Oryginalność ujęcia tematu poprzez rodzaj zadanych pytań;
    Sposób prowadzenia rozmowy w ramach poszczególnych wątków;
    Dobór rozmówcy;
    Styl pisania;
4.    Przy głosowaniu internautów na ocenę będą miały wpływ - największa popularność oraz punktowa ocena internautów.
5.    Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie powołanym przez organizatora. W skład komisji wchodzą: Milka Jung-Mieluch, Tadeusz Mieluch, Marek Matecki, Anna Pikus.
6.    Decyzja Komisji jest ostateczna i prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników Konkursu.

VIII.    Nagrody
1.    Komisja wyłoni w każdym miesiącu laureata przyznając nagrodę rzeczową.
2.    Internauci wyłonią jeden najlepszy tekst.
3.    Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
4.    Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie wortalu.

IX.    Dane osobowe:
1.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
r., Nr 101 poz. 926).
2.    Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w Formularzu Zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
3.    Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Administratorem danych jest Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa.
4.    Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6.    Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.
7.    Dane zdobywców nagród Konkursu: imię i nazwisko, informacje o zdobytej nagrodzie zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatora.
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Zgłaszającego.
X.    Postanowienia końcowe
1.    Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.erys.pl
2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
3.    Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.919-921 KC.
5.    Ponadto uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonego tekstu oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w czasopismach wydawanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, na stronie internetowej www.erys.pl oraz www.lasy.gov.pl, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii i treści każdą techniką, w tym m.in. drukarską, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
6.    Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97,
poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.
7.    Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać pod adresem: erys@erys.pl


Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Wpisz swoje imię
Twój komentarz
Wpisz kod z obrazka   
Zdjęcie CAPTCHA Odśwież obrazek

LOGIN

 

Kategorie

Zasady (27)
Leśnictwo (100)
Drzewa (38)
Zwierzęta (109)
Leśniczówka (157)
Technika (22)

Archiwum

2007 (44)
2008 (101)
2009 (92)
2010 (84)
styczeń (7)
luty (6)
marzec (8)
kwiecień (7)
maj (8)
czerwiec (7)
lipiec (7)
sierpień (7)
wrzesień (6)
październik (7)
listopad (8)
grudzień (6)
2011 (101)
2012 (103)
2013 (100)
2014 (78)
2015 (63)
2016 (60)
2017 (52)
Kanał RSS - nowy

 
 
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij