home      PGL PGL Lasy
Państwowe
  blog edukatora          blog leśniczego          skrzydlate myśli     

autor Jarek   data 2014-01-13

Jubileusz Lasów Państwowych raczej będzie smutny

Lasy Państwowe, po dość burzliwym okresie przygotowań do zorganizowania tego państwowego przedsiębiorstwa, zostały powołane rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 28 czerwca 1924 roku. W tym roku przypada zatem jubileusz 90 lat ich istnienia w niezmiennej, trwałej  strukturze organizacyjnej. Polski model leśnictwa, ukształtowany 90 lat temu jest obiektem życzliwej zazdrości leśników, przyrodników i społeczeństw wielu krajów. Nasze lasy są dobrem bardzo cennym przynajmniej dla Europy, a istotnym dla świata.

Wiem, że jubileusze, opowieści typu „rys historyczny” czy opisy akademii „ku czci” są nudne i nie o tym chcielibyście czytać na tym blogu. Ale jubileusz istnienia Lasów Państwowych to nie święto leśników i okazja do imprezowania przy ognisku i muzyce, wręczenia medali czy innych odznaczeń, lecz święto i sukces całego polskiego narodu. Bo lasy są nas wszystkich, a nie stanowią własności leśników…

Jubileuszowy rok jednak zapowiada się smutno. Pisałem już wcześniej o planach rządu dotyczących nałożenia na Lasy Państwowe obowiązku solidnych, dodatkowych wpłat do budżetu państwa. Projekt, który czeka obecnie w Sejmie RP na dalsze procedowanie, nad którego pierwszym czytaniem będzie obradowała prawdopodobnie 23 stycznia Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowano w takim kształcie:

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, który został  zatwierdzony przez Radę Ministrów w dn. 7 stycznia br.

Projekt utrzymuje zasadę samofinansowania Lasów Państwowych ale jednocześnie nakłada na Lasy Państwowe konieczność wpłaty do budżetu państwa po 800 mln zł rocznie w roku 2014 i 2015. Lasy Państwowe byłyby również zobowiązane do wpłat,
począwszy od 2016 r., corocznej 2 % wartości sprzedaży drewna tj. ok 150 mln zł.

 

 

 

 

 

Kierownictwo LP nie rozdziera szat i nie tragizuje. Leśnicy rozumieją trudną sytuację budżetu państwa i są skłonni do jego wsparcia. Przez tyle lat działalności w zmieniających się warunkach „przyszło przywyknąć”… Smutek tego jubileuszu nie polega jednak tylko na tym, że leśnicy boją się o swoje posady i warunki pracy. Rzecznik LP Anna Malinowska tak przedstawia stanowisko leśników: „Rozumiemy konieczność podzielenia się pieniędzmi z budżetem państwa, ale przedstawiony mechanizm zakłada obowiązek dokonywania wpłaty 100 min zł bez względu na to, czy Lasy mają zysk, czy stratę. Ponadto obowiązek wypłaty 1,6 mld zł w dwóch najbliższych latach bardzo ograniczy nasze możliwości inwestycyjne. Już teraz musimy zrewidować prowizorium planu finansowo-gospodarczego na 2014 r., w którym zakładaliśmy około 1 mld zł na budowę środków trwałych, głównie na drogi. Jeśli ustawa wejdzie w życie, stracimy taką możliwość. Lasy tracą również margines bezpieczeństwa w postaci zapasów w sytuacjach klęsk żywiołowych, które zdarzają się w lasach".

Znaczące ograniczenie działalności LP także znacząco odbije się na regionach i lokalnych społecznościach, to oczywiste. Lasy Państwowe przez 90 lat przechodziły różne koleje losu. W latach 20 XX wieku z trudem scalały polskie lasy, zdewastowane działalnością trzech zaborców w jedną całość, budowały siłę ekonomiczną przedsiębiorstwa kierowanego przez Adama Loreta i kształciły kadry polskich leśników. Nasze leśnictwo i przemysł drzewny szybko stały się potęgą w ówczesnej Europie. Spójrzcie tylko na leśną mapę z Nadleśnictwa Bolewice, pochodzącą z 1938 roku, o której pisałem na blogu 24.11.13.

Czas II wojny światowej był naznaczony bohaterstwem leśników, których tak wielu wtedy zginęło. Zaraz po wojnie z pasją zaczęli zagospodarowywać zniszczone polskie lasy, aby za chwilę znowu mierzyć się z nakazową gospodarką socjalistyczną nastawioną na szybki zysk i 300% normy, bez zważania na przyrodę i kulturę. Był to także czas smutny dla munduru i honoru polskiego leśnika, bo czas biedy oraz ciągłych prób deprecjonowania zawodu i tradycji polskiego leśnictwa. Płace leśników były wtedy bardzo niskie. Mało kto pamięta, że we wrześniu 1993 średnia płaca wynosiła 80% średniej krajowej. Leśnicy, aby utrzymać rodzinę prowadzili gospodarstwa rolne na zwykle kiepskich, leśnych glebach i hodowali krowy, świnie, drób. Sami remontowali za własne pieniądze leśniczówki, gdzie mieszkają często ponad 40 lat, których zwykle tak im się zazdrości, zapominając, że na koniec służby w lasach trzeba ją opuścić w ciągu max pół roku… Bardzo ważną datą dla leśników jest 28 września 1991 roku, bo wtedy wprowadzono ustawę o lasach, która zreformowała model leśnictwa, a szczególnie funkcje naszych lasów, przesuwając wagę na te pozaprodukcyjne, niedrzewne…

Lesistość Polski w okresie powojennym wzrosła z 21 do 30 procent, czyli przybyło nam dobrze ponad 2 miliony hektarów lasów. Ich zasobność, czyli zapas m3 drewna „na pniu” uległ podwojeniu, a to ewidentnie zasługa leśników, którzy  profesjonalnie zarządzają zasobami leśnymi. Wszyscy widzicie jak zmieniają się nasze lasy, jak pięknieją, są coraz bardziej zróżnicowane, bogate przyrodniczo i coraz mniej przypominają „fabrykę drewna”. Nasze lasy, tak cenne i ciekawe dają wiele korzyści społeczeństwu i są powszechnie dostępne. Bardzo istotne jest też to, że leśnicy są bardzo związani ze społecznościami lokalnymi i solidnie pracują dla ich dobra. Są radnymi, sołtysami, pomagają parafiom, szkołom, turystom i mieszkającym wokół ludziom…

 Nie wierzcie w opowieści o „wielkim bogactwie” leśników w „służbowych furach” i mieszkających za darmo w luksusowych leśniczówkach.

 Leśniczowie zarządzając lasami na obszarze około 1-2,5  tysięcy hektarów,  od około 20 lat jeżdżą do pracy prywatnymi samochodami, a służbowe auta są w ilości 1-2 w nadleśnictwie.  Jest ich przecież ponad 400 w Polsce, czyli tych samochodów nie ma tak wiele... Służbowe mieszkania mają obecnie tylko nadleśniczowie i leśniczowie, którzy jednak nie mają szans na ich wykup, a po przejściu na emeryturę muszą je najczęściej opuścić.

  Polskie lasy są zarządzane na zasadzie samofinansowania się, czyli nie są wspierane z budżetu, a wręcz przeciwnie. Leśnicy płacą szereg podatków na rzecz społeczeństwa i środowiska o łącznej wartości około 2 miliardów złotych (VAT, CIT, podatek leśny i rolny, od nieruchomości). Wspierają nieustannie lokalne samorządy sporo inwestują w zagospodarowanie turystyczne lasów, obiekty edukacyjne, ochronę przyrody, drogi leśne, utrzymanie czystości w lasach i... wiele innych, o których często pisałem na blogu.

Jeżeli nasz Sejm RP uchwali ustawę w proponowanym kształcie to Lasom Państwowym nie pozostanie nic innego jak płacić do budżetu oszczędzane przez lata pieniądze. To dobrze, jeśli trafią one do budżetów lokalnych samorządów na budowę dróg. Ale z pewnością nie w całości. Zresztą samorządy muszą mieć także pieniądze na udział własny w takiej inwestycji. Choć pewnie na wielu z tych dróg, jeśli zostaną zbudowane,  staną znaki zakazu dla pojazdów cięższych jak 7 ton, czyli nie będą to drogi dla przewoźników drewna, rolników, którzy mają coraz cięższy sprzęt, lokalnych firm, żwirowni itd.  Jakim kosztem powstaną te drogi dla lasów, przyrody, społeczeństwa i leśników to pokażą kolejne lata…

Wiele leśnych organizacji, a szczególnie Związek Leśników Polskich bardzo aktywnie pracuje nad odstąpieniem rządu od tego pomysłu. Podjęto wiele działań, odbyło się szereg spotkań, wystosowano m.in. petycje do przewodniczących wszystkich poselskich klubów, które będą procedowały tę ustawę. Warto zajrzeć na www.zlpwrp.pl

 To już kolejna próba zmiany statusu prawnego Lasów, ale szczególna, bo przygotowana w wielkim pośpiechu (projekt ustawy ukazał się tuż przed Bożym Narodzeniem) i w roku jubileuszowym. Podejmowano je za czasów rządów premiera Buzka na fali prywatyzacji, ale wtedy jeden głos przechylił szalę podczas głosowania na Radzie Ministrów. W końcu 1999 r. powstała pierwsza społeczna inicjatywa ustawodawcza, przyjęta przez Sejm w zapisach ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, gdzie na pierwszym miejscu znalazły się lasy państwowe. Warto pamiętać, że oprócz wielu innych ustaw  w tym ustawy i finansach publicznych jest taka ustawa... Potem w końcu 2010 roku był pomysł włączenia lasów do sfery finansów publicznych i manifestacja zdecydowanej postawy ponad 6,5 tysiąca leśników pod Sejmem:

  Dlaczego w demokratycznym kraju właśnie tak stanowi się prawo? Prawo dotyczące tak cenego, wieloletniego bogactwa całego narodu? Wszyscy wiemy, że pieniądze to nie wszystko...

  Polskie Towarzystwo Leśne należy do najstarszych tego typu organizacji w Europie bo działa od 1882 r. Jego członkowie, a są to głównie leśnicy ale też przyrodnicy i przyjaciele lasów (ponad 400 z nich posiada stopnie i tytuły naukowe) pracują społecznie zgodnie z dewizą „Pro bono silvae” (dla dobra lasów). Sformułowało ono takie stanowisko, które zacytuję:

Zasoby materialne i finansowe Lasów Państwowych to znacząca część majątku Skarbu Państwa; nie są one własnością konkretnego ministerstwa i rządu, zasoby leśne gromadzone są od dziesiątków, a nawet setek lat, stanowią zasób strategiczny, stanowią podstawowy element infrastruktury ekologicznej kraju, przez większość społeczeństwa traktowane są jako dobro narodowe, dlatego tak zdecydowanie przez nie są bronione przed ewentualną prywatyzacją i reprywatyzacją. Powinnością państwa jest dbałość o ich zrównoważony rozwój, aby mogły w sposób trwały być użytkowane i pełnić różnorodne funkcje gospodarcze, społeczne i ochronne.

 Doraźne, bardzo wysokie, nadzwyczajne obciążenie Lasów Państwowych wpłatami na rzecz budżetu państwa, zaburza i utrudnia ich rozwój. Społeczność leśników uważa, że taka decyzja podjęta w rocznicę 90-lecia ustanowienia Lasów Państwowych, gdy zaplanowano obchody tego jubileuszu, jubileuszu firmy dobrze i racjonalnie gospodarującej w imieniu społeczeństwa obszarami leśnymi od lat, cieszącej się dużym prestiżem w kraju i za granicą, jest bardzo poważnym dysonansem i zbyt pochopnie podjętą decyzją, bez uwzględnienia szerszego tła społecznego, gospodarczego i środowiskowego.”

Nic dodać, nic ująć…

 

Leśniczy Jarek- lesniczy@erys.pl

 

 

 

Komentarze (22)

~Ewa 14.01.2014 09:17:38
Wpełni się zgadzam z Toba i uważam, że nie tędy droga do załatania dziury budżetowej pozdrawiam

~Bodzio 14.01.2014 14:42:18
Szkoda, ale politykierzy zastanawiają się jak dowalić Lasom Państwowym, aby je zniszczyć. Równia pochyła. Brak protestu - to akceptacja. Trudno.

~zulowiec 14.01.2014 21:41:33
800mln to około 800 km dobrej asfaltowej drogi o12cm nawierzchni 5m szerokości może to niewiele ale więcej niż nic.Lasy są dobrem wspólnym narodu ale też jedną z najbogatszych firm i winna płacić bezpośredni podatek jak każda firma najlepiej % od sprzedaży netto (najskuteczniejszy podatek coś na wzór dziesięciny).VAT to podatek który płacą klienci lasów a nie lasy które de fakto tylko przekazują te dość pokażne kwoty do miejscowych skarbówek. Niema co sie użalać nam losem lesników polskich gdyż średnia pensja to 200% średniej krajowej, nadleśniczowie zarabiają lepiej od premiera a jest ich chyba 430. Z pewnością lwią cześć z tych 800mln wyrwie sie podstępem zulowcom poprzez obniżenie stref ucinanie powierzchni a pani rzecznik powie w mediach że lesnicy zubożeli.

~Hania 15.01.2014 13:40:50
Zulowiec chyba minął się z powołaniem... Zawsze można się przebranżowić, a nie narzekać. Sama zarabiam marne pieniądze, ale nie mam do nikogo pretensji, bo jak to mówią: \"każdy jest kowalem własnego losu\". Pomijam już fakt, że mężczyzna zatrudniony na równoległym stanowisku zarabia o co najmniej 1/3 więcej od kobiety... Trzeba raczej spojrzeć szerzej na problem, czyli na to, jak prowadzona jest polityka w naszym kraju. Jak ktoś sobie radzi, to politycy od razu umieją zwęszyć interes. Powiem więcej: umieją się nawet błyskawicznie zjednoczyć i stworzyć uchwały, ustawy, czy inne projekty w nadspodziewanie szybkim tempie. Szkoda, że na co dzień wygląda to inaczej :( Z okazji jubileuszu życzę Lasom Państwowym, żeby się nie dały, walczyły o swoje i jak najdłużej pozostały państwowymi. Pozdrawiam serdecznie.

Jarek 15.01.2014 22:11:48
Haniu- bardzo mądrze! niech Twoje życzenia się spełniają, a politycy może wybiorą się na spacer do lasu i naładują dobrą energią

~Bogdan 16.01.2014 18:18:48
Koledzy związkowcy bierzcie przykład ze związków zawodowych górników czy nauczycieli a nie zachowujcie się jak barany czekające spokojnie na topór.

~Zdzisław 16.01.2014 18:27:44
Prosty sposób na zysk: na etapie planów obciąć zadania, nie pozwolić inwestować a na końcu roku oddać do budżetu. Dzięki temu Dyrektor utrzyma dupę na stołku i powie nic się nie stało, z mojej pensji jakoś żyję.

~Borys 16.01.2014 22:39:45
Związki tylko wręczają petycje i na dowód tego robią sobie zdjęcie z liderami poszczególnych partii, zapomnieli już o terenie i o dodatku za jazdę po terenie, bo najlepszy samochód na świecie to.....służbowy. Pozdrawiam terenowców!

Jarek 16.01.2014 23:08:02
Tak, najlepiej natrząsać się z kolegów związkowców kryjąc pod anonimowym nickiem i w zaciszu domowym śledzić co to będzie... Związkowcy są takimi samymi terenowcami jak Borys i inni.Nie mają samochodów służbowych, długonogich sekretarek i etatów, ale chce im się poświęcać swój czas dla dobra wszystkich leśników. Ale związkowcy maja \"misję\", a inni tylko oczekiwania. To nasz wspólny interes, dlatego wszyscy leśnicy, i związkowcy, i niezrzeszeni powinni angażować się w sprawę i szukać porozumienia z politykami. Robimy właśnie dokładnie to,czego się oczekuje: gryziemy się nawzajem, zamiast solidarnie walczyć o dobrą przyszłość lasów i naszą.

~Jerzy 17.01.2014 13:26:46
Borys, gdzie Ty byłeś gdy wybierali tych związkowców , z działania których nie jesteś zadowolony? Zaangażuj się, załoga Cię zapewne dostrzeże i wybierze... Anonimowe krytykanctwo nie świadczy dobrze o Twojej odwadze.

~zulowiec 17.01.2014 19:45:39
Związki zawodowe w polsce zajmują się wyłącznie ochroną nierobów i utrzymywaniem przywilejów za publiczną kase. Pieprzą dyrdymały w imię wyższych idei np w moherowej tv ojca Tadzia gdzie z nijakim Szyszko uwiarygadniają idee zamachu na lasy

Jarek 17.01.2014 22:18:45
Zulowiec- skoro masz tyle czasu na oglądanie moherowej tv to chyba lepiej poczytaj sobie Drwala lub Głos Lasu? I może wylewaj sobie gdzie indziej swoje frustracje bo to blog ludzi czerpiących przyjemność z kontaktu z lasem!

~Rafal 21.01.2014 04:28:59
leśniczy@erys.pl nie dziala mail Podpisze petycje czy co trzeba rekami i nogami Las jest świetym miejscem od pradziejów i praprzodków czy ktos w to wierzy czy nie. Jest ostoja wojów dziadów i Niezłomnych jestem do dyspozycji panie lesniczy nie tylko dla tego,że pracuje w Puszczy Samdomierskiej i bylem uczniem TLesnego w Lesku Rafal z Cyranki Mielec

~Rafal 21.01.2014 04:34:33
TESCO i Banki opodatkować a nie lasy rabować! łobuzy zlodzieje... Pod zdrade stanu to podchodzu ludzie...Wydrukuje te petycje i sie przejde po wsi.Zobczymy ilu se zdaje sprawe ,ze ojczyzne sprzedaja do reszty... W razie co podaje swój mail i udostepnie chate india_rav@wp.pl Mielec

~Rafal 21.01.2014 04:39:26
leśniczy@erys.pl nie dziala mail Podpisze petycje czy co trzeba rekami i nogami Las jest świetym miejscem od pradziejów i praprzodków czy ktos w to wierzy czy nie. Jest ostoja wojów dziadów i Niezłomnych jestem do dyspozycji panie lesniczy nie tylko dla tego,że pracuje w Puszczy Samdomierskiej i bylem uczniem TLesnego w Lesku Rafal z Cyranki Mielec

~Anna 21.01.2014 17:24:33
Lasy Państwowe to jedyna wedle mojej wiedzy organizacja, która zajmuje się (z sukcesem) ochroną ważnego dobra narodowego i nie bierze z budżetu państwa ani złotówki, będąc w stanie nie tylko utrzymać siebie samą, ale jeszcze odprowadzić podatek. Wielka szkoda, że rząd porównując LP do PGNIG czy KGHM i żądając dla siebie dywidendy nie dostrzega różnicy między ochroną lasów a eksploatacją złóż. Leśnicy nie eksploatują lasów, ale je chronią. Nie przeszkadzajmy im, błagam. Uszanowania dla ludzi w zielonych mundurach!

Jarek 21.01.2014 20:05:02
Rafał- mój email z pewnością działa, sprawdź pisownię. Anno- Twój komentarz to prawdziwy głos rozsądku...

~ola 24.01.2014 19:11:25
to już koniec!! Ustawa przyjęta!! Gdzie jest Dyrektor Generalny?? Dlaczego nic nie zrobił w tej sprawie??? Znowu zabraknie pieniędzy na prace związane z hodowlą lasu i ochroną lasu!!!

~@nn@ 24.01.2014 23:44:02
Moim zdaniem kto jest za ochroną naszych kochanych lasów, powinien sam podpisać poniższą petycję, poprosić o podpisy sąsiadów, współpracowników i rodzinę i wysłać pod podany adres tak szybko jak to możliwe. Odrzućmy podziały partyjne. Las jest dla wszystkich. Jeszcze..... http://www.radiomaryja.pl/informacje/rusza-akcja-referendalna-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-lasach-panstwowych @zulowiec: Namawiam na dłuższą wycieczkę do USA. Tam aby pojsć na grzyby, trzeba sobie najpierw kupić las.

~Zdzisław 26.01.2014 14:20:52
Chciałem odpowiedzieć OLI, że brakiem działania Dyrektor uchronił swoją dupę i tak zawsze będzie dopóki będą to stanowiska zależne od polityków. Szkoda, że tak się dzieje bo zamiast zbierać kupkę pieniędzy, trzeba było pomóc w zakupie nowoczesnego sprzętu dla ZUL, wyremontować biura leśnictw. A propo opodatkowania banków to Pani Skowrońska posłanka PO, która w sposób szczególny naciskała na zagarnięcie kasy z lasów, jest prezesem banku spółdzielczego i z tego względu jestem spokojny o dobry byt banków.

~@nn@ 27.01.2014 01:58:19
Uaktualnienia na bieżąco http://www.ekorozwoj.pl/

~leśny 29.01.2014 20:00:21
w naszym kraju coraz lepiej się mają bandyci pedofile ,gdyż oni mają swoje prawa coraz częściej umierają ludzie gdyż lekarz nie ratuje przestrzegając procedur ludzie ,którzy ciężko pracują oraz odprowadzają coraz większą ilość podatków i danin oraz ich firmy należy wykorzystać a na koniec życia nawet nie dać nadziei na chwilę odpoczynku w spokoju. W jakim kierunku to wszystko zmierza???

Dodaj komentarz

Wpisz swoje imię
Twój komentarz
Wpisz kod z obrazka   
Zdjęcie CAPTCHA Odśwież obrazek

LOGIN

 

Kategorie

Zasady (27)
Leśnictwo (100)
Drzewa (38)
Zwierzęta (109)
Leśniczówka (157)
Technika (22)

Archiwum

2007 (44)
2008 (101)
2009 (92)
2010 (84)
2011 (101)
2012 (103)
2013 (100)
2014 (78)
styczeń (7)
luty (7)
marzec (7)
kwiecień (7)
maj (7)
czerwiec (7)
lipiec (6)
sierpień (6)
wrzesień (6)
październik (6)
listopad (6)
grudzień (6)
2015 (63)
2016 (60)
2017 (52)
Kanał RSS - nowy

 
 
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij